SANTARIŠKIŲ MEDICINOS MIESTELIO AIKŠTELIŲ TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Šios UAB „Santaros parkavimo paslaugos“, juridinio asmens kodas 302833741, registracijos adresas Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius ar kita su UAB „Santaros parkavimo paslaugos“ susijusi įmonė (toliau – Bendrovė), Santaros parkavimo aikštelių taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja automobilių parkavimo paslaugų išankstinės rezervacijos Bendrovės tinklapyje tvarką, automobilių parkavimo paslaugų abonementų, skirtų sunkiems ligoniams (toliau – Abonementas), įsigijimo Bendrovės tinklapyje tvarką, naudojimosi Santaros automobilių parkavimo aikštelėmis taisykles, Vartotojo asmens duomenų tvarkymą, atsiskaitymo būdus ir atsakomybę.

1.2. Prieš rezervuodamas automobilių parkavimo paslaugas ir/arba įsigydamas Abonementą Bendrovės tinklapyje Vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir atsakingai susipažinti su šiomis Taisyklėmis, pateikti Bendrovės nurodytų dokumentų kopijas, užpildyti kitus anketos informacijos laukus bei Abonemento užsakymo Bendrovės tinklapyje lange pasirinkti mygtuką „Siųsti“. Pasirinkdamas mygtuką „Siųsti“ Vartotojas patvirtina, kad visa pateikta informacija jam yra aiški, suprantama ir tai, kad jis sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Tuo atveju, jeigu Vartotojui kyla bet kokių su Taisyklių aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, Vartotojas gali susisiekti su Bendrovės atstovais šiais kontaktais: telefonu +370 700 77877, el. paštu [email protected] 

1.4. Tarp Bendrovės ir Vartotojo, įvykdžiusio šių Taisyklių 1.2. punkte nurodytus reikalavimus ir įgijusio teisę naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, susiklosto civiliniai sutartiniai teisiniai santykiai dėl naudojimosi Bendrovės teikiamomis automobilių parkavimo paslaugomis, kuriuos Bendrovė ir Vartotojas įgyvendina, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis.

1.5. Šios Taisyklės taip pat taikomos Vartotojams, sudariusiems automobilių parkavimo paslaugų sutartis su Bendrove ar su Bendrove susijusia įmone bei parkuojantiems automobilius Aikštelėse ir atsiskaitantiems už parkavimo paslaugas Aikštelėse įrengtose automatinėse mokėjimo kasose arba naudojantis mobiliąja UNIPARK programėle.

 

II. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

2.1. Aikštelės – Bendrovės nuosavybės ar kita teise valdomos uždaros automobilių parkavimo aikštelės, patekimas į kurias ribojamas automatiniais barjerais ir kurių sąrašas pateikiamas Tinklapyje.

2.2. Vartotojas – Bendrovės klientas (fizinis ar juridinis asmuo), sutikęs su šiomis Taisyklėmis ir jų ar su Bendrove sudarytos sutarties pagrindu besinaudojantis Bendrovės teikiamomis automobilių parkavimo paslaugomis.

2.3. Paslaugos – Bendrovės teikiamos automobilių parkavimo Aikštelėse paslaugos.

2.4. Rezervavimo patvirtinimo laiškas – vienkartinis Paslaugos įsigijimą patvirtinantis dokumentas, siunčiamas Vartotojui elektroniniu paštu.

2.5. Rezervavimo priminimo laiškas – vienkartinis laiškas, siunčiamas Vartotojui elektroniniu paštu viena para prieš parkavimo pradžią. 

2.6. Klientų aptarnavimo specialistas – Bendrovės darbuotojas, administruojantis Aikšteles. Klientų aptarnavimo specialistai dirbą visą parą. Su jais galima susiekti telefonu +370 700 77877.

2.7. Tinklapis – Bendrovės interneto tinklapis, kurio adresas www.santarosparkavimas.lt. 

2.8. Šiose Taisyklėse vienaskaitos ir daugiskaitos forma pateikiamos sąvokos turi tą pačią reikšmę, priklausomai nuo Taisyklių konteksto.

 

III. PASLAUGŲ REZERVACIJA TINKLAPYJE

 

3.1. Vartotojas turi teisę iš anksto rezervuoti Bendrovės teikiamas Paslaugas tik susipažinęs su Tinklapyje skelbiamomis šiomis Taisyklėmis ir pateikęs visą Bendrovės prašomą informaciją – t. y. suvedęs savo asmens duomenis ir užpildęs kitos prašomos informacijos laukus.

3.2. Paslaugų rezervacijos Tinklapyje metu Vartotojas pasirenka Aikštelę ir nurodo automobilio parkavimo laiką, taip pat suveda automobilio valstybinį numerį, Bendrovės arba trečiųjų asmenų suteiktą Paslaugų kainos nuolaidos kodą, savo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Užsakant Paslaugas internetu Vartotojas gali naudotis bet kuria Bendrovės administruojama UNIPARK aikštele, esančia prie Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (Santariškių g. 2, 08661 Vilnius), kurioje yra laisvų parkavimo vietų. Apie laisvas parkavimo vietas informuoja šalia aikštelių esančios švieslentės. 

3.3. Vartotojui susipažinus su Taisyklėmis, pateikus reikiamą informaciją bei Bendrovei atlikus reikiamas informacijos patikrinimo operacijas, Bendrovė įsipareigoja suteikti Vartotojui teisę naudotis Paslaugomis, o Vartotojas įsipareigoja pasinaudoti Paslaugomis Taisyklėse nustatyta tvarka ir sumokėti Bendrovei Paslaugų kainą.

3.4. Jei Vartotojas neįvedė, neteisingai nurodė arba suklydo vesdamas savo asmens ar Paslaugų rezervacijos duomenis, Vartotojo Paslaugų rezervacija Tinklapyje gali būti laikoma negaliojančia. Vartotojas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos Bendrovė patirs dėl neteisingos ar netikslios Vartotojo informacijos pateikimo.

3.5. Paslaugų rezervavimo galiojimo laikas, kaina, data, vieta ir kiti rezervacijos duomenys nurodomi Rezervavimo patvirtinimo ir priminimo laiškuose. 

3.6. Vartotojas gali pakeisti išankstinio Paslaugų rezervavimo laiką, likus ne mažiau kaip 48 val. iki rezervuoto Paslaugų termino pradžios, kreipdamasis į Klientų aptarnavimo specialistus el. paštu [email protected]  arba telefonu +370 700 77 877. 

3.7. Pasibaigus Paslaugų rezervavimo galiojimo laikui ir nepasinaudojus Paslaugomis arba Paslaugų rezervavimo laiko nepakeitus šių Taisyklių 3.4. punkte numatyta tvarka, už Paslaugų rezervavimą sumokėti pinigai Vartotojui nėra grąžinami.

3.8. Vartotojui kreipusis į Klientų aptarnavimo specialistus dėl Paslaugų rezervavimo laiko pakeitimo likus mažiau kaip 48 val. iki rezervuoto Paslaugų termino pradžios už išankstinę rezervaciją sumokėti pinigai į Vartotojo sąskaitą nėra grąžinami ir gali būti paliekami būsimiems Vartotojo atsiskaitymams už Paslaugų rezervavimą Aikštelėse.

3.9. Vartotojui atsisakius Paslaugų rezervacijos Taisyklių 3.6. punkte numatyta tvarka, Vartotojas privalo sumokėti Bendrovei 30 (trisdešimties) procentų visos Vartotojo faktiškai sumokėtos Paslaugų  rezervacijos kainos dydžio, bet ne daugiau kaip 10 EUR (dešimt eurų), baudą (toliau – Bauda) dėl atšauktos Paslaugų rezervacijos Bendrovės patirtiems minimaliems nuostoliams atlyginti. Bendrovė turi teisę gautas iš Vartotojo sumas be papildomo pranešimo Vartotojui užskaityti Baudos sumokėjimui.

3.10. Jeigu Paslaugų rezervacijos termino metu nėra laisvų automobilių stovėjimo vietų Aikštelėje, Bendrovė suteikia Vartotojui galimybę įvažiuoti į kitą Bendrovei priklausančią Aikštelę. Jeigu kita Bendrovei priklausanti Aikštelė yra mokama didesniu tarifu, Vartotojas už kainos skirtumą nėra papildomai apmokestinamas.

 

IV. ABONEMENTO ĮSIGIJIMAS TINKLAPYJE

 

4.1. Vartotojas turi teisę įsigyti Abonementą ir naudotis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis tik susipažinęs su Tinklapyje skelbiamomis šiomis Taisyklėmis ir pateikęs visą Bendrovės prašomą informaciją – t. y. suvedęs savo asmens duomenis, prašomų dokumentų kopijas ir užpildęs kitos prašomos informacijos laukus.

4.2. Siekdamas įsigyti Abonementą, Vartotojas Tinklapio anketoje nurodo savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pageidaujamo įsigyti Abonemento rūšį ir pateikia sunkaus ligonio statusą patvirtinančio gydymo įstaigos išduoto dokumento, kuriame būtų nurodytas susirgimo kodas pagal Tarptautinę ligų klasifikaciją (TLK-10), kopiją. Patikrinusi atsiųstą informaciją, Bendrovė įsipareigoja susisiekti su Vartotoju artimiausiu darbo metu ir atsiųsti tolimesnę instrukciją. Per mėnesį yra išduodama iki 150 savaitinių ir 150 mėnesinių Abonementų. Abonementai Vartotojams išduodami pirmumo tvarka.

4.3. Vartotojui susipažinus su Taisyklėmis, pateikus reikiamą informaciją ir dokumentų kopijas bei Bendrovei atlikus reikiamas informacijos patikrinimo operacijas, Bendrovė įsipareigoja suteikti Vartotojui Abonementą ir teisę naudotis Paslaugomis, o Vartotojas įsipareigoja pasinaudoti Paslaugomis Taisyklėse nustatyta tvarka ir sumokėti Bendrovei Paslaugų/Abonemento kainą.

4.4. Jei Vartotojas neįvedė, neteisingai nurodė arba suklydo vesdamas savo asmens ar kitus Abonemento užsakymo duomenis, Abonemento užsakymas Tinklapyje gali būti laikomas negaliojančiu. Vartotojas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos Bendrovė patirs dėl neteisingos ar netikslios Vartotojo informacijos pateikimo.

4.5. Abonemento galiojimo laikas, kaina ir kiti duomenys nurodomi Rezervavimo patvirtinimo laiške. 

4.6. Vartotojas gali pakeisti įsigyjant Abonementą nurodytus automobilio valstybinius registracijos numerius, likus ne mažiau kaip 48 val. iki Abonemento galiojimo pradžios, kreipdamasis į Klientų aptarnavimo specialistus el. paštu [email protected] arba telefonu +370 700 77 877. 

4.7. Pasibaigus Abonemento galiojimo laikui ir nepasinaudojus Paslaugomis arba Abonemento galiojimo laiko nepakeitus šių Taisyklių 3.6. punkte numatyta tvarka, už Abonemento įsigijimą sumokėti pinigai Vartotojui nėra grąžinami.

4.8. Vartotojui kreipusis į Klientų aptarnavimo specialistus dėl Abonemento galiojimo laiko pakeitimo likus mažiau kaip 48 val. iki Abonemento galiojimo pradžios už Abonemento įsigijimą sumokėti pinigai į Vartotojo sąskaitą nėra grąžinami ir yra paliekami būsimiems Vartotojo atsiskaitymams už naudojimąsi Paslaugomis Aikštelėse.

4.9. Vartotojui atsisakius Abonemento Taisyklių 3.6. punkte numatyta tvarka, Vartotojas privalo sumokėti Bendrovei 30 (trisdešimties) procentų visos Vartotojo faktiškai sumokėtos Abonemento įsigijimo kainos dydžio, bet ne daugiau kaip 10 EUR (dešimt eurų), baudą (toliau – Bauda) dėl atšaukto Abonemento Bendrovės patirtiems minimaliems nuostoliams atlyginti. Bendrovė turi teisę gautas iš Vartotojo sumas be papildomo pranešimo Vartotojui užskaityti Baudos sumokėjimui.

4.10. Jeigu Abonemento galiojimo metu nėra laisvų automobilių stovėjimo vietų Aikštelėje, Bendrovė suteikia galimybę Vartotojui naudotis bet kuria kita Bendrovės administruojama UNIPARK aikštele, esančia prie Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (aikštelių adresai yra Santariškių g. 1, 2, 4, 7, 16  08661 Vilnius), kurioje yra laisvų parkavimo vietų. Apie laisvas parkavimo vietas informuoja šalia aikštelių esančios švieslentės.galimybę įvažiuoti į kitą Bendrovei priklausančią Aikštelę. Jeigu kita Bendrovei priklausanti Aikštelė yra mokama didesniu tarifu, Vartotojas už kainos skirtumą nėra papildomai apmokestinamas.

 

V. NAUDOJIMOSI AIKŠTELĖMIS TAISYKLĖS

 

5.1. Šios Taisyklės taikomos visiems Vartotojams, Tinklapyje įsigijusiems Paslaugas ar Abonementus, besinaudojantiems Aikštelėmis pagal atskirai su Bendrove ar su Bendrove susijusia įmone sudarytą automobilio parkavimo paslaugų sutartį arba Aikštelėse esančiose automatinėse atsiskaitymo kasose arba naudojantis mobiliąja UNIPARK programėle atsiskaitantiems už faktiškai suteiktas Paslaugas.

5.2. Įsigijęs Paslaugas ar Abonementą, pasirašęs automobilio parkavimo paslaugų sutartį su Bendrove ar su Bendrove susijusia įmone, Vartotojas į Aikštelę įleidžiamas, kai prie įvažiavimo esančios automobilio valstybinių numerių nuskaitymo kameros nuskaito Bendrovės valdomoje elektroninėje sistemoje esančius Vartotojo automobilio valstybinius registracijos numerius.

5.3. Praradęs Tinklapyje užregistruotus automobilio valstybinius numerius, Vartotojas privalo apie tai nedelsiant pranešti Klientų aptarnavimo specialistui el. paštu [email protected]  arba telefonu +370 700 77 877.

5.4. Prieš įvažiuojant į uždarą barjeru ribojamą Aikštelę Vartotojui susipažinti yra pateikiama pagrindinė naudojimosi Aikštele informacija, kurią Vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir, tik sutinkant su pateikta informacija, įvažiuoti į Aikštelę.

5.5. Norint įvažiuoti į Aikštelę, įsigijus Paslaugas ar Abonementą arba sudarius sutartį su Bendrove ar su Bendrove susijusia įmone, reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:

5.5.1. Automobilį sustabdyti prie įvažiavimo barjero;

5.5.2. Palaukti, kol kamera nuskaitys automobilio valstybinį numerį ir pasikels barjeras;

5.5.3. Pakilus barjerui, įvažiuoti į Aikštelę ir pasistatyti bet kurioje laisvoje vietoje, jei tam nėra prieštaraujančių stovėjimą ženklinančių ženklų.

5.6. Norint išvažiuoti iš Aikštelės, reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:

5.6.1. Jei nemokėjote internetu, sumokėti automatinėje atsiskaitymo kasoje arba mobiliąja UNIPARK programėle;

5.6.2. Automobilį sustabdyti prie išvažiavimo barjero;

5.6.3. Palaukti, kol kamera nuskaitys automobilio numerį ir pasikels barjeras;

5.6.4. Pakilus barjerui, išvažiuoti iš Aikštelės.

5.7. Jei automobilio stovėjimo Aikštelėje laikas neviršija Rezervavimo patvirtinimo laiške nurodyto laikotarpio, galima privažiuoti prie išvažiavimo įrenginio ir barjeras  automatiškai pakils.

5.8. Jei automobilio stovėjimo Aikštelėje laikas viršija Rezervavimo patvirtinimo laiške nurodytą laikotarpį, Vartotojas, prieš išvažiuodamas iš Aikštelės, privalo automatinėje atsiskaitymo kasoje arba mobiliąja UNIPARK programėle sumokėti už faktiškai viršytą laiką pagal tuo metu Aikštelėje galiojančius įkainius.

5.9. Automobiliai Aikštelėje privalo būti parkuojami, vadovaujantis automobilių stovėjimo aikštelės ženklinimu ir kelių eismo taisyklėmis. 

5.10. Vartotojas atsako už Aikštelėje esančio materialaus turto sugadinimą ir privalo atlyginti žalą, kilusią dėl Vartotojo kaltės (tyčios arba neatsargumo).

5.11. Įrangos gedimo atveju ar iškilus kitiems nesklandumams, Vartotojas kreipiasi pagalbos tel. (24/7) +370 700 77877.

5.12. Bendrovė neįsipareigoja saugoti Vartotojo transporto priemonių ir jose esančių daiktų, taip pat neužtikrina jokių specialių (techninių, fizinių ar kt.) Aikštelėse esančio Vartotojo ir jo turto stebėjimo priemonių.

5.13. Vartotojui pažeidus šias Taisykles, Bendrovė turi teisę reikalauti atlyginti dėl pažeidimo susidariusius nuostolius. 

5.14. Vartotojas įsipareigoja supažindinti su Taisyklėmis bet kurį asmenį, kuriam perduodamas disponavimas Vartotojo automobiliu ar automobilio valstybiniais numeriais, ir užtikrinti, kad pastarasis jų laikysis. Vartotojas visiškai atsako už asmenų, kurie naudosis Tinklapyje Vartotojo užregistruotais valstybiniais numeriais pažymėtus automobilius, veiksmus.

 

VI. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

 

6.1. Už Paslaugų kainos sumokėjimą atsakingas automobilio savininkas, išskyrus tuos atvejus, kai jis įrodo, kad transporto priemonę aikštelėje pastatė kitas asmuo.

6.2. Paslaugų rezervavimas Tinklapyje yra vienkartinis, tad juo galima pasinaudoti tik vieną kartą. Jei faktinis automobilio stovėjimo laikas yra trumpesnis, nei nurodyta Rezervavimo patvirtinimo laiške, piniginis skirtumas Vartotojui nėra grąžinamas. Likusio Paslaugų rezervacijos laiko kitą kartą panaudoti negalima.

6.3. Mokestis už Paslaugas taikomas pagal tą dieną, kai automobilis buvo pastatytas Aikštelėje, galiojančius įkainius. Įkainiai skelbiami Aikštelėse ir Tinklapyje. Kaina skaičiuojama pagal faktiškai stovėtą laiką, jį apvalinant iki didesnio Bendrovės taikomo ir įkainiuose nurodyto laiko apskaitos vieneto. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti įkainius už Paslaugas. Pasikeitus įkainiams, Bendrovė Vartotojams, iš anksto įsigijusiems Abonementus Tinklapyje ar užsakiusiems automobilio statymą Aikštelėje pagal sutartį iki įkainių pakeitimo, netaiko papildomų mokesčių ir neįsipareigoja grąžinti dėl kainodaros pokyčių susidariusių skirtumų.

6.4. Atsiskaityti už Paslaugas galima šiais būdais:

- mobiliąja UNIPARK programėle; 

- Aikštelėje esančios automatinėje atsiskaitymo kasoje;

- įsigyjant Abonementą Tinklapyje

- rezervuojant Paslaugas Tinklapyje;

- pagal Vartotojo ir Bendrovės ar su ja susijusios įmonės sudarytą rašytinę parkavimo paslaugų sutartį.

6.5. Sutartis sudarę Vartotojai už praėjusį mėnesį suteiktas Paslaugas atsiskaito iki kito mėnesio 15 dienos pagal Bendrovės pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Bendrovė turi teisę priskaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Jei sutartis sudarę Vartotojai vėluoja apmokėti sąskaitą ilgiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas, jų automobiliai į Aikšteles neįleidžiami.

6.6. Sutartis sudariusiems Vartotojams PVM sąskaitos faktūros siunčiamos sutartyje nurodytu elektroninio paštu. Jeigu iki einamojo mėnesio 10 dienos negauna PVM sąskaitos faktūros už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas, Vartotojas privalo apie tai informuoti Bendrovę. Priešingu atveju laikoma, kad Vartotojas sąskaitą gavo ir privalo ją apmokėti. Pasikeitus elektroninio pašto adresui, Vartotojas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) Bendrovės darbo dienas apie tai raštu pranešti Bendrovei.

6.7. Jeigu Bendrovė neužtikrina Vartotojo Paslaugų suteikimo Abonemento galiojimo laikotarpiu, Bendrovė įsipareigoja Vartotojui grąžinti sumokėtus pinigus. Bendrovė neįsipareigoja padengti papildomų išlaidų, atsiradusių dėl stovėjimo vietų Aikštelėse trūkumo.

 

VII. NUOSTATOS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

7.1. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Vartotojas supranta, jog jo pateikti asmens duomenys bus naudojami, tam kad  Bendrovė galėtų suteikti užsakomas prekes ir (ar) paslaugas, taip pat ir kitais susijusiais tikslais, pagal žemiau aprašomas asmens duomenų tvarkymo sąlygas.

7.2. Bendrovė,  Paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais, tvarko Vartotojo pateiktus asmens duomenis (t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, transporto priemonės valstybinius registracijos numerius, kitus užsakymo duomenis ir (ar) prisijungimo duomenis, taip pat užsakymų vykdymo metu sugeneruotus asmens duomenis (pvz., įvažiavimo įrenginiais fiksuojamos automobilių valstybinių registracijos numerių fotonuotraukos, taip pat kiti duomenys, susiję su Paslaugų naudojimu ir pan.), vadovaujantis BDAR 6 str. 1 d. b) p., t. y. asmens duomenis tvarkyti būtina, siekiant įvykdyti sutartį (užsakymą), kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (užsakymą).

7.3. Įvykdžius su Jumis sudarytą sutartį (užsakymą) dėl konkrečių paslaugų teikimo, turime laikytis teisės aktais Mums nustatytų prievolių bei saugoti šią sutartį (užsakymą) ir (ar) tai patvirtinančius įrodymus, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. c) ir f) p., t. y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė (nustatyta LR Vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtintos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje; LR Civiliniame kodekse; LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ar kitų susijusių teisės aktų) ir (ar) siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti savo teisėtus interesus, teisinius reikalavimus.

7.4. Minėti asmens duomenys (t. y. sudaryti užsakymai, kartu su tai patvirtinančiais įrodymais) bus tvarkomi (saugomi) visą užsakymo galiojimo laikotarpį ir 10 metų, skaičiuojant nuo užsakymo įvykdymo.

7.5. Bendrovė, Abonementų išdavimo tikslu (plačiau IV skyriuje) papildomai tvarko Abonementą įsigijusio asmens sveikatos duomenis, t. y. sunkaus ligonio statusą patvirtinančio gydymo įstaigos išduoto dokumento, kuriame būtų nurodytas susirgimo kodas pagal Tarptautinę ligų klasifikaciją (TLK-10), kopiją ar išrašą. Pažymėtina, jog šiuo tikslu Abonementą įsigijusio asmens sveikatos duomenys tvarkomi tik tam, jog Bendrovė galėtų įsitikinti Vartotojo teise įsigyti Abonementą pasinaudojus specialia Paslaugų kainodara.

7.6. Pažymėtina, jog Bendrovė Abonemento užsakovo pateiktus sveikatos duomenis tvarko tik turėdama aiškų šio asmens sutikimą, vadovaujantis Reglamento 9 str. 2 d. a) p., t. y. sveikatos duomenys tvarkomi tik tuo atveju, jei Vartotojas aiškiai sutiko, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi Paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais (siekiant Vartotojui suteikti Abonementą, išduodamą remiantis Bendrovės taikoma specialia lengvatine kainodara, grindžiama asmens turimu sunkaus ligonio statusu). Atkreiptinas dėmesys, jog minėti sveikatos duomenys saugomi ne ilgiau nei 2 dienas, skaičiuojant nuo Abonemento išdavimo. Šie duomenys tretiesiems asmenims nėra teikiami.

7.7. Vartotojo asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenimis, kurie teikia paslaugas Bendrovei (pvz., duomenų tvarkytojams), tarp jų – rinkodaros įmonėms, informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugų teikėjams, skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams (pvz., UAB „Julianus Inkaso“) ar pan. Taip pat kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių paslaugų tiekėjams; draudimo bendrovėms ir (ar) kt. subjektams, jeigu tai bus reikalinga siekiant užtikrinti Bendrovės ir (ar) trečiųjų asmenų teises (įskaitant klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą) bei pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus. Taip pat, Vartotojui nevykdant finansinių įsipareigojimo atsiskaityti už Paslaugas ir per 30 kalendorinių dienų nepašalinus šio pažeidimo po pateikto įspėjimo, Bendrovė turi teisę perduoti Vartotojo įsiskolinimo bei asmens duomenis teisėtą interesą turintiems asmenims (t. y. jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų valdytojams), įsiskolinimo valdymo tikslais (PASTABA: Jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų valdytojai gautus duomenis apie neįvykdytus įsipareigojimus saugo 10 metų po skolos padengimo dienos). 

7.8. Bendrovė savo įsipareigojimus Vartotojo atžvilgiu vykdys, vadovaudamasi Abonemento įsigijimo Tinklapyje metu nurodytais duomenimis. Jeigu šie duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) pasikeičia, Vartotojas turi nedelsiant apie tai informuoti Bendrovę.

7.9. Atkreipiame dėmesį, jog tvarkant Vartotojų duomenų bazę, Bendrovė yra bendras duomenų valdytojas kartu su bendrove UAB „STOVA“ (įmonės kodas 302299725, buveinės adresas Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius) pagal tarp šių šalių sudarytą susitarimą (galiojantį dėl Asmens duomenų tvarkymo tuo atveju, kai UAB „STOVA“ kliento asmens duomenys automatiškai atpažįstami ir perduodami iš UAB „STOVA“ informacinės sistemos į UAB „Santaros parkavimo paslaugos“ informacinę sistemą UAB „STOVA“ klientui pirmą kartą naudojantis UAB „Santaros parkavimo paslaugos“ paslaugomis). Kiekvienas Vartotojas (fizinis asmuo - Duomenų subjektas) turi galimybę susipažinti su esminėmis šio susitarimo nuostatomis pateikus prašymą el. paštu [email protected]. Duomenų valdytojų susitarimu UAB „STOVA“ įgyvendina Duomenų subjekto teises. Kadangi tame pačiame duomenų tvarkymo procese dalyvauja daugiau nei vienas duomenų valdytojas, laikoma, kad kiekvienas duomenų valdytojas yra atsakingi už visą žalą, kad būtų užtikrinta veiksminga kompensacija Duomenų subjektui.

7.10. Papildomai informuojame, jog Bendrovė, aukščiau minėtu tikslu gautus kontaktinius Naudotojo duomenis (pvz., el. pašto adresas), gali naudoti Bendrovės paslaugų siūlymui (įskaitant aktualią informaciją susijusią su Paslaugų naudojimu, Paslaugų teikimo sąlygomis, jų pasikeitimais ir pan.), t. y. tiesioginei rinkodarai pagal LR Elektroninių ryšių įstatymo 81 str. 2 d., vadovaujantis Bendrovės teisėtu interesu (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

7.11. Bendrovės naujienlaiškiai, siekiant informuoti Naudotoją apie Aikštelių įvažiavimo sistemų pakeitimus, aptarnavimo taisykles ar vykdomas akcijas, siunčiami Naudotojo elektroninio pašto adresu ne dažniau nei vieną arba du kartus per mėnesį. Nepaisant to, informuojame, jog nenorėdami gauti Bendrovės paslaugų reklamos, galite nesutikti ir (ar) atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, kreipdamasis į Bendrovę elektroniniu paštu [email protected], telefonu +370 700 77877 arba paspaudęs tiesioginės rinkodaros pranešime pateiktą nuorodą.

7.12. Papildomai informuojame, jog Bendrovės Aikštelėje vykdomas vaizdo stebėjimas. Vaizdo stebėjimas vykdomas, siekiant užtikrinti Bendrovės nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti Bendrovės valdomo turto saugumą ir neliečiamumą, Paslaugų kokybę ir administravimo procesą, Bendrovės darbuotojų bei Paslaugoms teikti Bendrovės pasitelktų trečiųjų asmenų ir (ar) jų turto saugumą. Vaizdo stebėjimas vykdomas visą parą. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą papildomai būsite informuojami Aikštelėse.

7.13. Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi ne daugiau kaip 2 (du) mėnesius nuo jų užfiksavimo dienos, po to automatiniu būdu sunaikinami, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai, vaizdo įrašai gali būti saugomi ir ilgesnį laiką (pvz., iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos).

7.14. Vartotojas patvirtina, kad yra informuotas (-a) apie teisę susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai duomenys, duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, kai atšaukiamas sutikimas ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę į duomenų perkeliamumą. Taip pat teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys (kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo ar teisėto intereso pagrindu), įskaitant ir tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.15. Vartotojas, aukščiau išvardintas savo teises gali įgyvendinti teikiant Bendrovei rašytinį prašymą elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: [email protected], arba raštu – adresu: Konstitucijos pr. 29-1, 08105 Vilnius.

7.16. Pateikdamas prašymą, Vartotojas privalo patvirtinti savo tapatybę vienu iš šių būdų:

7.16.1. pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu pridėdamas galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.16.2. pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

7.17. Bendrovė gavusi Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami, per vieną mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydama, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Bendrovė turi teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį duomenų subjekto prašymą. Atsakymas bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.

7.18. Turint klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Vartotojas gali kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected] arba užregistruoti kreipimąsi paskambinus telefonu +370 700 77877 (skambučiai apmokestinami ryšio operatorių tarifais). Vartotojas taip pat gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visais atvejais raginame pirmiausia kreiptis į Bendrovę, kad galėtume efektyviai išspręsti Jūsų situaciją.

 

VIII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8.1. Šios Taisyklės Vartotojo atžvilgiu įsigalioja nuo susipažinimo su jomis patvirtinimo įsigyjant Abonementą Tinklapyje momento, naudojantis Paslaugomis su Bendrove ar su Bendrove susijusia įmone sudarytos sutarties pagrindu arba sutinkant su šiomis Taisyklėmis konkliudentiniais veiksmais prieš įvažiuojant į Aikštelę.

8.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, apie tai prieš 10 kalendorinių dienų paskelbdama Tinklapyje bei išsiųsdama pranešimą Vartotojui elektroniniu paštu.

8.3. Jei po Taisyklių pakeitimų, apie kuriuos Vartotojui pranešama Taisyklių 8.2. punkte nustatyta tvarka, įsigaliojimo momento Vartotojas Aikštelėmis naudosis toliau, tokiu atveju bus laikoma, kad jis sutinka su Bendrovės atliktais Taisyklių pakeitimais. Jeigu Vartotojas nesutinka su aukščiau nurodytais pakeitimais, jis privalo toliau nesinaudoti Taisyklėse nurodytomis Paslaugomis. 

8.4. Bendrovė turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šių Taisyklių kylančias teises ir pareigas trečiajam su Bendrove susijusiam asmeniui, informuodamas apie tai Vartotoją raštu.

8.5. Šios Taisyklės aiškinamos ir taikomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Bendrovės ir Vartotojo ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose..