SANTARIŠKIŲ MEDICINOS MIESTELIO AIKŠTELIŲ TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.1. Šios UAB „Santaros parkavimo paslaugos“, juridinio asmens kodas 302833741, registracijos adresas Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius ar kita su UAB „Santaros parkavimo paslaugos“ susijusi įmonė (toliau – Bendrovė), Santariškių parkavimo aikštelių taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja automobilių parkavimo paslaugų išankstinės rezervacijos Bendrovės tinklapyje tvarką, automobilių parkavimo paslaugų abonementų, skirtų Santariškių medicinos miestelio (toliau – SMM) darbuotojų (toliau – Abonementas), įsigijimo Bendrovės tinklapyje tvarką, naudojimosi Santariškių automobilių parkavimo aikštelėmis taisykles, Vartotojo asmens duomenų tvarkymą, atsiskaitymo būdus ir atsakomybę.
1.2. Prieš rezervuodamas automobilių parkavimo paslaugas ir/arba įsigydamas Abonementą Bendrovės tinklapyje Vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir atsakingai susipažinti su šiomis Taisyklėmis, pateikti Bendrovės nurodytų dokumentų kopijas, užpildyti kitus anketos informacijos laukus bei Abonemento užsakymo Bendrovės tinklapyje lange pasirinkti mygtuką „Siųsti“. Pasirinkdamas mygtuką „Siųsti“ Vartotojas patvirtina, kad visa pateikta informacija jam yra aiški, suprantama ir tai, kad jis sutinka su šiomis Taisyklėmis.
1.3. Tuo atveju, jeigu Vartotojui kyla bet kokių su Taisyklių aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, Vartotojas gali susisiekti su Bendrovės atstovais šiais kontaktais: telefonu +370 700 77877, el. paštu [email protected] 
1.4. Tarp Bendrovės ir Vartotojo, įvykdžiusio šių Taisyklių 1.2. punkte nurodytus reikalavimus ir įgijusio teisę naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, susiklosto civiliniai sutartiniai teisiniai santykiai dėl naudojimosi Bendrovės teikiamomis automobilių parkavimo paslaugomis, kuriuos Bendrovė ir Vartotojas įgyvendina, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis.
1.5. Šios Taisyklės taip pat taikomos Vartotojams, sudariusiems automobilių parkavimo paslaugų sutartis su Bendrove ar su Bendrove susijusia įmone bei parkuojantiems automobilius Aikštelėse ir atsiskaitantiems už parkavimo paslaugas Aikštelėse įrengtose automatinėse mokėjimo kasose arba naudojantis mobiliąja uniPark programėle.
 
II. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS
 
2.1. Aikštelės – Bendrovės nuosavybės ar kita teise valdomos uždaros automobilių parkavimo aikštelės, patekimas į kurias ribojamas automatiniais barjerais ir kurių sąrašas pateikiamas Tinklapyje.
2.2. Vartotojas – Bendrovės klientas (fizinis ar juridinis asmuo), sutikęs su šiomis Taisyklėmis ir jų ar su Bendrove sudarytos sutarties pagrindu besinaudojantis Bendrovės teikiamomis automobilių parkavimo paslaugomis.
2.3. Paslaugos – Bendrovės teikiamos automobilių parkavimo Aikštelėse paslaugos.
2.4. Rezervavimo patvirtinimo laiškas – vienkartinis Paslaugos įsigijimą patvirtinantis dokumentas, siunčiamas Vartotojui elektroniniu paštu.
2.5. Rezervavimo priminimo laiškas – vienkartinis laiškas, siunčiamas Vartotojui elektroniniu paštu viena para prieš parkavimo pradžią. 
2.6. Klientų aptarnavimo specialistas – Bendrovės darbuotojas, administruojantis Aikšteles. Klientų aptarnavimo specialistai dirbą visą parą. Su jais galima susiekti telefonu +370 700 77877.
2.7. Tinklapis – Bendrovės interneto tinklapis, kurio adresas www.santarosparkavimas.lt. 
2.8. Šiose Taisyklėse vienaskaitos ir daugiskaitos forma pateikiamos sąvokos turi tą pačią reikšmę, priklausomai nuo Taisyklių konteksto.
 
III. PASLAUGŲ REZERVACIJA TINKLAPYJE
 
3.1. Vartotojas turi teisę užsisakyti Bendrovės teikiamas Paslaugas tik susipažinęs su Tinklapyje skelbiamomis šiomis Taisyklėmis ir pateikęs visą Bendrovės prašomą informaciją – t. y. suvedęs savo asmens duomenis ir užpildęs kitos prašomos informacijos laukus.
3.2. Paslaugų rezervacijos Tinklapyje metu Vartotojas suveda automobilio valstybinį numerį, savo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Užsakant Paslaugas internetu Vartotojas gali naudotis P8, P9 ir P11 daugiaaukštėmis aikštelėmis esančiomis SMM.
3.3. Vartotojui susipažinus su Taisyklėmis, pateikus reikiamą informaciją bei Bendrovei atlikus reikiamas informacijos patikrinimo operacijas, Bendrovė įsipareigoja suteikti Vartotojui teisę naudotis Paslaugomis, o Vartotojas įsipareigoja pasinaudoti Paslaugomis Taisyklėse nustatyta tvarka ir sumokėti Bendrovei Paslaugų kainą.
3.4. Jei Vartotojas neįvedė, neteisingai nurodė arba suklydo vesdamas savo asmens ar Paslaugų rezervacijos duomenis, Vartotojo Paslaugų rezervacija Tinklapyje gali būti laikoma negaliojančia. Vartotojas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos Bendrovė patirs dėl neteisingos ar netikslios Vartotojo informacijos pateikimo.
3.5. Paslaugų rezervavimo galiojimo laikas, kaina, data, vieta ir kiti rezervacijos duomenys nurodomi Rezervavimo patvirtinimo ir priminimo laiškuose. 
3.6. Vartotojas negali pakeisti Paslaugų rezervavimo laiko. 
3.7. Pasibaigus Paslaugų rezervavimo galiojimo laikui ir nepasinaudojus Paslaugomis arba Paslaugų rezervavimo laiko nepakeitus šių Taisyklių 3.4. punkte numatyta tvarka, už Paslaugų rezervavimą sumokėti pinigai Vartotojui nėra grąžinami.
3.8. Vartotojui atsisakius Paslaugų Taisyklių 3.6. punkte numatyta tvarka, Vartotojas privalo sumokėti Bendrovei 30 (trisdešimties) procentų visos Vartotojo faktiškai sumokėtos Paslaugų kainos dydžio, bet ne daugiau kaip 10 EUR (dešimt eurų), baudą (toliau – Bauda) dėl atšauktos Paslaugų rezervacijos Bendrovės patirtiems minimaliems nuostoliams atlyginti. Bendrovė turi teisę gautas iš Vartotojo sumas be papildomo pranešimo Vartotojui užskaityti Baudos sumokėjimui.
3.10. Jeigu Paslaugų rezervacijos termino metu nėra laisvų automobilių stovėjimo vietų Aikštelėje, Bendrovė suteikia Vartotojui galimybę įvažiuoti į kitą Bendrovei priklausančią daugiaaukštę aikštelę (P8, P9, P11).
 
IV. ABONEMENTO ĮSIGIJIMAS TINKLAPYJE
 
4.1. Vartotojas turi teisę įsigyti Abonementą ir naudotis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis tik susipažinęs su Tinklapyje skelbiamomis šiomis Taisyklėmis ir pateikęs visą Bendrovės prašomą informaciją – t. y. suvedęs savo asmens duomenis, prašomų dokumentų kopijas ir užpildęs kitos prašomos informacijos laukus.
4.2. Siekdamas įsigyti Abonementą, Vartotojas Tinklapio anketoje nurodo savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, valstybinį automobilio numerį, telefono numerį. 
4.3. Vartotojui susipažinus su Taisyklėmis, pateikus reikiamą informaciją, Bendrovė įsipareigoja suteikti Vartotojui Abonementą ir teisę naudotis Paslaugomis, o Vartotojas įsipareigoja pasinaudoti Paslaugomis Taisyklėse nustatyta tvarka ir sumokėti Bendrovei Paslaugų/Abonemento kainą.
4.4. Jei Vartotojas neįvedė, neteisingai nurodė arba suklydo vesdamas savo asmens ar kitus Abonemento užsakymo duomenis, Abonemento užsakymas Tinklapyje gali būti laikomas negaliojančiu. Vartotojas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos Bendrovė patirs dėl neteisingos ar netikslios Vartotojo informacijos pateikimo.
4.5. Abonemento galiojimo laikas, kaina ir kiti duomenys nurodomi Rezervavimo patvirtinimo laiške. 
4.6. Vartotojas gali pakeisti įsigyjant Abonementą nurodytus automobilio valstybinius registracijos numerius, kreipdamasis į Klientų aptarnavimo specialistus el. paštu [email protected] arba telefonu +370 700 77 877. 
4.7. Pasibaigus Abonemento galiojimo laikui ir nepasinaudojus Paslaugomis arba Abonemento galiojimo laiko nepakeitus šių Taisyklių 3.6. punkte numatyta tvarka, už Abonemento įsigijimą sumokėti pinigai Vartotojui nėra grąžinami.
4.8. Vartotojui kreipusis į Klientų aptarnavimo specialistus dėl Abonemento galiojimo laiko pakeitimo, Abonemento įsigijimą sumokėti pinigai į Vartotojo sąskaitą nėra grąžinami ir yra paliekami būsimiems Vartotojo atsiskaitymams už naudojimąsi Paslaugomis Aikštelėse.
4.9. Vartotojui atsisakius Abonemento Taisyklių 3.6. punkte numatyta tvarka, Vartotojas privalo sumokėti Bendrovei 30 (trisdešimties) procentų visos Vartotojo faktiškai sumokėtos Abonemento įsigijimo kainos dydžio, bet ne daugiau kaip 10 EUR (dešimt eurų), baudą (toliau – Bauda) dėl atšaukto Abonemento Bendrovės patirtiems minimaliems nuostoliams atlyginti. Bendrovė turi teisę gautas iš Vartotojo sumas be papildomo pranešimo Vartotojui užskaityti Baudos sumokėjimui.
4.10. Jeigu Abonemento galiojimo metu nėra laisvų automobilių stovėjimo vietų Aikštelėje, Bendrovė suteikia Bendrovė suteikia Vartotojui galimybę įvažiuoti į kitą Bendrovei priklausančią daugiaaukštę aikštelę (P8, P9, P11).
 
V. NAUDOJIMOSI AIKŠTELĖMIS TAISYKLĖS
 
5.1. Šios Taisyklės taikomos visiems Vartotojams, Tinklapyje įsigijusiems Paslaugas ar Abonementus, besinaudojantiems Aikštelėmis pagal atskirai su Bendrove ar su Bendrove susijusia įmone sudarytą automobilio parkavimo paslaugų sutartį arba Aikštelėse esančiose automatinėse atsiskaitymo kasose arba naudojantis mobiliąja uniPark programėle atsiskaitantiems už faktiškai suteiktas Paslaugas.
5.2. Įsigijęs Paslaugas ar Abonementą, pasirašęs automobilio parkavimo paslaugų sutartį su Bendrove ar su Bendrove susijusia įmone, Vartotojas į Aikštelę įleidžiamas, kai prie įvažiavimo esančios automobilio valstybinių numerių nuskaitymo kameros nuskaito Bendrovės valdomoje elektroninėje sistemoje esančius Vartotojo automobilio valstybinius registracijos numerius.
5.3. Praradęs Tinklapyje užregistruotus automobilio valstybinius numerius, Vartotojas privalo apie tai nedelsiant pranešti Klientų aptarnavimo specialistui el. paštu [email protected]  arba telefonu +370 700 77 877.
5.4. Prieš įvažiuojant į uždarą barjeru ribojamą Aikštelę Vartotojui susipažinti yra pateikiama pagrindinė naudojimosi Aikštele informacija, kurią Vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir, tik sutinkant su pateikta informacija, įvažiuoti į Aikštelę.
5.5. Norint įvažiuoti į Aikštelę, įsigijus Paslaugas ar Abonementą arba sudarius sutartį su Bendrove ar su Bendrove susijusia įmone, reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:
5.5.1. Automobilį sustabdyti prie įvažiavimo barjero;
5.5.2. Palaukti, kol kamera nuskaitys automobilio valstybinį numerį ir pasikels barjeras;
5.5.3. Pakilus barjerui, įvažiuoti į Aikštelę ir pasistatyti bet kurioje laisvoje vietoje, jei tam nėra prieštaraujančių stovėjimą ženklinančių ženklų.
5.6. Norint išvažiuoti iš Aikštelės, reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:
5.6.1. Jei nemokėjote internetu, sumokėti automatinėje atsiskaitymo kasoje arba mobiliąja uniPark programėle;
5.6.2. Automobilį sustabdyti prie išvažiavimo barjero;
5.6.3. Palaukti, kol kamera nuskaitys automobilio numerį ir pasikels barjeras;
5.6.4. Pakilus barjerui, išvažiuoti iš Aikštelės.
5.7. Jei automobilio stovėjimo Aikštelėje laikas neviršija Rezervavimo patvirtinimo laiške nurodyto laikotarpio, galima privažiuoti prie išvažiavimo įrenginio ir barjeras  automatiškai pakils.
5.8. Jei automobilio stovėjimo Aikštelėje laikas viršija Rezervavimo patvirtinimo laiške nurodytą laikotarpį, Vartotojas, prieš išvažiuodamas iš Aikštelės, privalo automatinėje atsiskaitymo kasoje arba mobiliąja uniPark programėle sumokėti už faktiškai viršytą laiką pagal tuo metu Aikštelėje galiojančius įkainius.
5.9. Automobiliai Aikštelėje privalo būti parkuojami, vadovaujantis automobilių stovėjimo aikštelės ženklinimu ir kelių eismo taisyklėmis. 
5.10. Vartotojas atsako už Aikštelėje esančio materialaus turto sugadinimą ir privalo atlyginti žalą, kilusią dėl Vartotojo kaltės (tyčios arba neatsargumo).
5.11. Įrangos gedimo atveju ar iškilus kitiems nesklandumams, Vartotojas kreipiasi pagalbos tel. (24/7) +370 700 77877.
5.12. Bendrovė neįsipareigoja saugoti Vartotojo transporto priemonių ir jose esančių daiktų, taip pat neužtikrina jokių specialių (techninių, fizinių ar kt.) Aikštelėse esančio Vartotojo ir jo turto stebėjimo priemonių.
5.13. Vartotojui pažeidus šias Taisykles, Bendrovė turi teisę reikalauti atlyginti dėl pažeidimo susidariusius nuostolius. 
5.14. Vartotojas įsipareigoja supažindinti su Taisyklėmis bet kurį asmenį, kuriam perduodamas disponavimas Vartotojo automobiliu ar automobilio valstybiniais numeriais, ir užtikrinti, kad pastarasis jų laikysis. Vartotojas visiškai atsako už asmenų, kurie naudosis Tinklapyje Vartotojo užregistruotais valstybiniais numeriais pažymėtus automobilius, veiksmus.
 
VI. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
 
6.1. Už Paslaugų kainos sumokėjimą atsakingas automobilio savininkas.
6.2. Paslaugų rezervavimas Tinklapyje yra mėnesinis, tad juo galima naudotis tik vieną mėnesį. Jei faktinis automobilio stovėjimo laikas yra trumpesnis, nei nurodyta Rezervavimo patvirtinimo laiške, piniginis skirtumas Vartotojui nėra grąžinamas. Likusio Paslaugų rezervacijos laiko kitą kartą panaudoti negalima.
6.3. Mokestis už Paslaugas yra 13 Eur su PVM. Abonemento galiojimas yra 31 diena.
6.4. Atsiskaityti už Paslaugas galima įsigyjant Abonementą Tinklapyje.
6.5. Sutartis sudarę Vartotojai už Paslaugas atsiskaito iš anksto. 
6.6. Sutartis sudariusiems Vartotojams PVM sąskaitos faktūros siunčiamos sutartyje nurodytu elektroninio paštu. Jeigu iki einamojo mėnesio 10 dienos negauna PVM sąskaitos faktūros už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas, Vartotojas privalo apie tai informuoti Bendrovę. Priešingu atveju laikoma, kad Vartotojas sąskaitą gavo ir privalo ją apmokėti. Pasikeitus elektroninio pašto adresui, Vartotojas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) Bendrovės darbo dienas apie tai raštu pranešti Bendrovei.
6.7. Jeigu Bendrovė neužtikrina Vartotojo Paslaugų suteikimo Abonemento galiojimo laikotarpiu, Bendrovė įsipareigoja Vartotojui grąžinti sumokėtus pinigus. Bendrovė neįsipareigoja padengti papildomų išlaidų, atsiradusių dėl stovėjimo vietų Aikštelėse trūkumo.
 
VII. NUOSTATOS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
 
7.1. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Vartotojas pateikia tvarkyti savo asmens duomenis Bendrovės Vartotojui  teikiamų Paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais (sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindas), taip pat kitais susijusiais žemiau paminėtais tikslais. Tvarkomi sutarties sudarymo momentu pateikiami asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, automobilio valstybiniai registracijos numeriai, įvažiavimo įrenginiais fiksuojamos automobilių valstybinių registracijos numerių fotonuotraukos, taip pat duomenys, susiję su Paslaugų naudojimu, įskaitant Vartotojo, ketinančio už Paslaugas atsiskaityti mobiliąją programėle, mobiliojo įrenginio GPS (lokacijos) duomenis, telefoninių pokalbių su Bendrovės klientų aptarnavimo centro darbuotojais įrašus bei vaizdo stebėjimo Aikštelėje duomenis.  
7.2. Bendrovė taip pat tvarko Abonementą įsigijusio asmens duomenis tik tada, jei Vartotojas aiškiai sutiko, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi Paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais (siekiant Vartotojui suteikti Abonementą, išduodamą remiantis Bendrovės taikoma specialia lengvatine kainodara).
7.3. Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
7.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
7.3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir skaidriu būdu;
7.3.3. Tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant nustatytų tikslų;
7.3.4. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik remiantis teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais (sutarties sudarymas ir vykdymas, sutikimas, taip pat kiti pagrindai, jei taikoma).
7.3.5. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
7.3.6. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
7.4. Tvarkant asmens duomenis Paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais, duomenys saugomi 10 metų po jos įsigijimo momento. Tvarkant specialiųjų kategorijų (Vartotojo sveikatos) asmens duomenis Taisyklių 6.2. punkte nurodytu tikslu, duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1 mėnesį nuo Vartotojo kreipimosi į Bendrovę dėl Abonemento išdavimo.
7.5. Vartotojas žino, kad jam nevykdant finansinių įsipareigojimo atsiskaityti už Paslaugas ir per 30 kalendorinių dienų nepašalinus šio pažeidimo po pateikto įspėjimo, Bendrovė turi teisę perduoti Vartotojo įsiskolinimo bei asmens duomenis teisėtą interesą turintiems asmenims, jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų valdytojams, įsiskolinimo valdymo ir (ar) išieškojimo tikslais (duomenys apie neįvykdytus įsipareigojimus saugomi 10 metų po skolos padengimo dienos). 
7.6. Bendrovė savo įsipareigojimus Vartotojo atžvilgiu vykdys, vadovaudamasi Abonemento įsigijimo Tinklapyje metu nurodytais duomenimis. Jeigu šie duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, ligonio statusas ir kt.) pasikeičia, Vartotojas turi nedelsiant apie tai informuoti Bendrovę. Taip pat Vartotojas gali bet kuriuo metu, pateikęs asmens dokumentą, pateikti prašymą susipažinti su Bendrovės tvarkomais asmens duomenis, reikalauti ištaisyti netikslius duomenis ir įstatymų nustatyta tvarka nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
7.7. Vartotojo kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas), remiantis Bendrovės teisėtu interesu, gali būti panaudoti siekiant informuoti apie Vartotojui skirtus aktualius pasiūlymus, susijusius su Paslaugų naudojimu, Paslaugų teikimo sąlygas. Šiuo tikslu gali būti panaudojami Vartotojo pateikti, su Paslaugų panaudojimu susiję duomenys. Vartotojas gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kreipdamasis į Bendrovę elektroniniu paštu [email protected], telefonu +370 700 77877 arba paspaudęs tiesioginės rinkodaros pranešime pateiktą nuorodą.
7.8. Bendrovės naujienlaiškiai, siekiant informuoti Vartotoją apie Aikštelių įvažiavimo sistemų pakeitimus, aptarnavimo taisykles ar vykdomas akcijas, siunčiami Vartotojo elektroninio pašto adresu ne dažniau nei vieną arba du kartus per mėnesį.
7.9. Bendrovė gali Vartotojo elektroninio pašto adresą perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Vartotojui skirtą tiesioginės rinkodaros pranešimą. 
7.10. Vaizdo stebėjimas Aikštelėse vykdomas siekiant užtikrinti Bendrovės nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti Bendrovės valdomo turto saugumą ir neliečiamumą, Paslaugų kokybę ir administravimo procesą, Bendrovės darbuotojų bei Paslaugoms teikti Bendrovės pasitelktų trečiųjų asmenų bei jų turto saugumą. Vaizdo stebėjimas vykdomas visą parą.
7.11. Vaizdo įrašai gali būti peržiūrėti tik esant arba turint įtarimų dėl Paslaugų teikimo taisyklių bei Bendrovės ir Vartotojų sudarytų Paslaugų teikimo sutarčių nuostatų ar Bendrovės vidinių taisyklių pažeidimų, Bendrovės teikiamų Paslaugų kokybės, nelaimingų atsitikimų su Vartotojais ar darbuotojais atvejais, materialinių vertybių praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejais, konfliktų (incidentų) tarp Vartotojų ir darbuotojų atvejais. Vaizdo įrašus gali peržiūrėti tik Bendrovės vadovo tinkamai įgalioti asmenys, susipažinę su asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir įsipareigoję jų laikytis pasirašytinai ar kitu būdu, įrodančiu informavimo bei įsipareigojimo faktą.  
7.12. Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi ne daugiau kaip 2 (du) mėnesius nuo jų užfiksavimo dienos, po to automatiniu būdu sunaikinami, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas nusižengimas, darbo drausmės pažeidimas, daroma nusikalstama veika ar kiti neteisėti veiksmai (iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos).
7.13. Telefoninių pokalbių su Bendrovės klientų aptarnavimo centro darbuotojais įrašai daromi, siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir Vartotojų informavimą. Prieš pokalbio įrašymą duomenų subjektas informuojamas apie pokalbio įrašymą ir tikslą. Telefoninių pokalbių įrašai saugomi 1 metus ir gali būti perklausyti tik esant arba turint įtarimų dėl Paslaugų teikimo taisyklių bei Bendrovės ir Vartotojų sudarytų Paslaugų teikimo sutarčių nuostatų ar Bendrovės vidinių taisyklių pažeidimų, Bendrovės teikiamų Paslaugų kokybės, nelaimingų atsitikimų su Vartotojais ar darbuotojais atvejais, materialinių vertybių praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejais, konfliktų (incidentų) tarp Vartotojų ir darbuotojų atvejais.
7.14. Vartotojas patvirtina, kad yra informuotas (-a) apie teisę susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai duomenys, duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, kai atšaukiamas sutikimas ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu), taip pat teisės aktų nustatyta tvarka – teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo ar teisėto intereso pagrindu, įskaitant ir tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais. Įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, tvarkomi duomenys gali būti perduoti Vartotojui tiesiogiai arba perduoti Vartotojo nurodytam valdytojui. Gali būti vykdomi tik teisės aktų nustatyta tvarka savo tapatybę nustačiusių Vartotojų reikalavimai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. 
7.15. Vartotojo asmens duomenys gali būti atskleidžiami:
7.15.1. su Vartotoju bendraujantiems, už klientų aptarnavimą, apskaitą, Aikštelių įrangos techninę priežiūrą ir rinkodarą atsakingiems Bendrovės darbuotojams;
7.15.2. trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas Bendrovei, tarp jų – rinkodaros įmonėms, informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugų teikėjams, audito, apskaitos, teisinių paslaugų, skolų išieškojimo įmonėms ir kitiems tik tiek, kiek tai būtina trečiųjų šalių ir Bendrovės sudarytų tarpusavio sutarčių vykdymo tikslais.
7.16. Vartotojui turint klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Vartotojas gali kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected] arba užregistruoti kreipimąsi paskambinus telefonu +370 700 77877 (skambučiai apmokestinami ryšio operatorių tarifais. Vartotojas taip pat gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
7.17. Tvarkant Vartotojų duomenų bazę, Bendrovė yra bendras duomenų valdytojas kartu su bendrove UAB „STOVA“ (įmonės kodas 302299725, buveinės adresas Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius) pagal tarp šių šalių sudarytą susitarimą (galiojantį dėl Asmens duomenų tvarkymo tuo atveju, kai UAB „STOVA“ kliento asmens duomenys automatiškai atpažįstami ir perduodami iš UAB „STOVA“ informacinės sistemos į UAB „Santaros parkavimo paslaugos“ informacinę sistemą UAB „STOVA“ klientui pirmą kartą naudojantis UAB „Santaros parkavimo paslaugos“ paslaugomis). Kiekvienas Vartotojas (fizinis asmuo - Duomenų subjektas) turi galimybę susipažinti su esminėmis šio susitarimo nuostatomis pateikus prašymą el. paštu [email protected] Duomenų valdytojų susitarimu UAB „STOVA“ įgyvendina Duomenų subjekto teises. Kadangi tame pačiame duomenų tvarkymo procese dalyvauja daugiau nei vienas duomenų valdytojas, laikoma, kad kiekvienas duomenų valdytojas yra atsakingi už visą žalą, kad būtų užtikrinta veiksminga kompensacija Duomenų subjektui.
 
VIII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
8.1. Šios Taisyklės Vartotojo atžvilgiu įsigalioja nuo susipažinimo su jomis patvirtinimo įsigyjant Abonementą Tinklapyje momento, naudojantis Paslaugomis su Bendrove ar su Bendrove susijusia įmone sudarytos sutarties pagrindu arba sutinkant su šiomis Taisyklėmis konkliudentiniais veiksmais prieš įvažiuojant į Aikštelę.
8.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles, apie tai prieš 10 kalendorinių dienų paskelbdama Tinklapyje bei išsiųsdama pranešimą Vartotojui elektroniniu paštu.
8.3. Jei po Taisyklių pakeitimų, apie kuriuos Vartotojui pranešama Taisyklių 7.2. punkte nustatyta tvarka, įsigaliojimo momento Vartotojas Aikštelėmis naudosis toliau, tokiu atveju bus laikoma, kad jis sutinka su Bendrovės atliktais Taisyklių pakeitimais. Jeigu Vartotojas nesutinka su aukščiau nurodytais pakeitimais, jis privalo toliau nesinaudoti Taisyklėse nurodytomis Paslaugomis. 
8.4. Bendrovė turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šių Taisyklių kylančias teises ir pareigas trečiajam su Bendrove susijusiam asmeniui, informuodamas apie tai Vartotoją raštu.
8.5. Šios Taisyklės aiškinamos ir taikomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Bendrovės ir Vartotojo ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

 

 
x
We use cookies on www.santarosparkavimas.lt website to enhance your browsing experience. By continuing the browsing session or clicking "Accept" you confirm your consent. You can withdraw your consent at any time by changing the browser settings and deleting the saved cookies. Please read our cookies policy.
x
ACCEPT